Regulamin

     

REGULAMIN HEALTHY CENTER BY AN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z obiektu prowadzonego pod marką Healthy Center by Ann (dalej jako "Klub”) z siedzibą w Warszawie ul Czyżewska 7 (02-908 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723203, posiadającą numer NIP: 5213817242 oraz numer REGON: 369696665
 2. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu
 3. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.
 4. Osoba korzystająca z usług Klubu, zwana będzie dalej "Członkiem Klubu".

II. OPŁATA CZŁONKOWSKA

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania opłaty członkowskiej
 2. Opłata członkowska jest opłatą za rok członkostwa (od momentu wpłaty)
 3. Opłata członkowska jest w opłacana za cały rok z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą
 4. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata członkowska jest należna w dniu zakupu pierwszej usługi w Klubie
 5. Wysokość opłaty członkowskiej została wskazana w cenniku

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

Z usług Klubu korzystać mogą:

 1. W przypadku siłowni i zajęć grupowych osoby, które ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem zajęć grupowych skierowanych do osób małoletnich (zajęcia dla dzieci) oraz treningów personalnych, z których mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły 16 lat, chyba że co innego wynika z Oferty, Cennika lub załączników do Regulaminu;
 2. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
 3. Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Klubu:
 4. w obecności pełnoletniego opiekuna lub
 5. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności personelu Klubu.
 6. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 7. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 8. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
 9. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
 10. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
 11. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam, oraz ulotek;
 12. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Klubu
 13. wprowadzania zwierząt;
 14. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
 15. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Klubu, w szczególności treningów personalnych,
 16. pozostawania bez opieki osób małoletnich.
 17. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:
 18. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
 19. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
 20. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 21. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;
 22. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;
 23. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
 24. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 25. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
 26. opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.
 27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania Członka Klubu i z jego winy, w szczególności polegające na korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu, chyba że do szkody doszło z winy Klubu lub Klub przyczynił się do jej powstania, w szczególności w przypadkach niewłaściwego nadzoru lub wad urządzenia.
 28. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania obciążeń do jego możliwości, a w przypadku braku stosownej wiedzy, co do własnych możliwości, zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu Klubu oraz skorzystania z pomocy trenera.
 29. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 30. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia lub wykorzystania obuwia specjalnego, o czym informuje personel Klubu.
 31. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni
 32. Klub informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.

IV. ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. W trakcie korzystania z zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego, Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
 3. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz przez aplikację mobilną Booksy.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu, jest mniejsza niż pięć osób
 5. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 6. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych, do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
 7. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 8. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 9. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych, w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 11. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem, a także trener mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do uprawiania sportu lub skorzystania z zajęć grupowych dowolnej osoby jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo, w tym sanitarne lub komfort innych Członków Klubu. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo, czy trener mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

Klub nie oferuje swoim Członkom Klubu ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część personelu Klubu słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek Klubu taką deklarację składa podpisując oświadczenie o znajomości i akceptacji Regulaminu.

Trener w Klubie prowadzi zajęcia oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie i/lub wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez trenera w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur, jest również dla wielu trenerów sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Klubu za szkody na osobie.
 2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Klubu za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.
 3. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w Klubie niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych.

 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubów jest Healthy Center by Ann Sp zoo SK siedzibą w Warszawie, ul. Czyżewskiej 7, 07-908 Warszawa nr KRS:0000723203. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Klub powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, pod adresem mailowym iodo@healthycenterbyann.com
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być przetwarzane:

1)   w związku z udzieloną przez Członka Klubu zgodą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w celu który każdorazowo zostanie wskazany w treści udzielanej zgody. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody przez Członka Klubu. Zgoda może być wycofana w każdym czasie jednakże jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

2)   w związku z wykonywaniem zawartej z Członkiem Klubu umowy lub na żądanie Członka Klubu, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu umożliwienia Healthy Center by Ann wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy lub realizacji żądań Członka Klubu przed jej zawarciem. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane,

3)   w związku z obowiązkami, wynikającymi z przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora tych obowiązków, w szczególności takich jak obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotowych celów,

4)   w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu realizacji tych interesów w tym:

 1. a) umożliwienia Administratorowi dokonywania identyfikacji Członków Klubu - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 2. b) umożliwienia Administratorowi prowadzenia marketingu bezpośredniego - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 3. c) umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,
 4. d) w celu umożliwienia Administratorowi zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności Członków Klubu oraz ich mienia np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Członka Klubu.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Członek Klubu posiada prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,

3) usunięcia danych osobowych tzw. "prawo do bycia zapomnianym" – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych,

5) cofnięcia zgody – cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach w niej wskazanych, może nastąpić w każdym czasie, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano przed jej cofnięciem,

6) przenoszenia danych osobowych – uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących uprawnionego, które dostarczył Administratorowi,

7) wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych - odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu ułatwienia Członkom Klubu realizacji ww. praw został stworzony specjalny adres mailowy pod którym możliwa jest komunikacja w przedmiotowych sprawach: rodo@healthycenterbyann.com

 1. Klub chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę
 2. Odbiorcami danych osobowych Członków Klubu mogą być:

1) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z Administratorem, w tym w szczególności: biuro rachunkowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, mailingu, doradcze.

2) podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności w zakresie: obsługi prawnej i windykacji, ubezpieczeń, świadczenia usług pocztowych.

3) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy) np. Urząd Skarbowy oraz sądy i organy ścigania.

 1. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu innym podmiotom niż wskazanym w ust. 7 powyżej, chyba że dzieje się to za podstawie wyraźnej zgody Członka Klubu..
 2. Klub korzysta wyłącznie z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania). Powyższe nie będzie jednakże wpływało na sytuację Członków Klubu.
 4. Klub nie będzie przekazywał danych osobowych Członków Klubu do państw trzecich (poza obszar EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 5. odanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług przez Klub.
 6. W przypadku uznania przez Członka Klubu, że przetwarzanie danych osobowych Klub narusza

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych posiada on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  USŁUG HCBA

 1. Klient korzystający z usług oferowanych przez Healthy Center by Ann zobowiązany jest do wykupienia biletu jednorazowego wejścia, bądź karnetu wielokrotnego wejścia, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klient dokonuje płatności z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w formie gotówki lub płatności kartą.
 2. Nabyte karnety są imienne. Karnetów nie wolno przekazywać innym osobom.
 3. Pakiety usług są ważne:
 • Karnety zajęć fitness /1 wejście, pakiet 4 wejść, pakiet 8 wejść, karnet open/ - 30 dni od momentu zakupu
 • Treningi Personalne:

- 1 trening - ważny 30 dni od momentu zakupu

- Pakiet 5 treningów – ważny 60 dni od momentu zakupu

- Pakiet 10 treningów – ważny 90 dni od momentu zakupu       

 • Fizjoterapia:

- 1 konsultacja - ważny 30 dni od momentu zakupu

- Pakiet 5 konsultacji – ważny 60 dni od momentu zakupu

- Pakiet 10 konsultacji - ważny 90 dni od momentu zakupu

 • Treningi EMS:

- 1 trening - ważny 30 dni od momentu zakupu

- Pakiet 4 treningów – ważny 60 dni od momentu zakupu

- Pakiet 8 treningów – ważny 90 dni od momentu zakupu

- Pakiet 12 treningów - ważny 90 dni od momentu zakupu

 • Dietetyka:

- jednorazowa konsultacja – ważny 30 dni od momentu zakupu

- Pakiet 3 wizyt kontrolnych – ważny 120 dni od momentu zakupu

 1. Klient zobowiązany jest do podpisania Regulaminu Usług oraz przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 2. Rezerwacji wizyty można dokonać bezpośrednio w Healthy Center by Ann, telefonicznie pod nr tel.: 22 875 45 54, pisząc na adres email office@healthycenterbyann.com lub internetowo za pośrednictwem aplikacji Booksy
 3. Usługa może zostać odwołana bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 6 godzinnym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku kiedy klient nie poinformuje Healthy Center by Ann o odwołaniu treningu na 6 godzin przed rozpoczęciem usługi, usługa zostaje uznana za odbytą.
 5. W przypadku kiedy klient spóźni się, wtedy od czasu trwania usługi zostanie odliczony czas spóźnienia.
 6. W uzasadnionych przypadkach Healthy Center by Ann może odwołać umówioną wizytę o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Zaproponowany zostanie wtedy nowy termin treningu w dogodnym dla Klienta czasie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl